سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دانشگاه باقر العلوم ع 
عضو هیات علمی فصلنامه علوم سیاسی  
1382/01/01 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مدرسه عالی امام خمینی ره  
عضو هیات تحریریه فصلنامه طلوع  
1382/01/01 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
انجمن علمی مطالعات سیاسی معاونت پژوهشی حوزه  
عضو بازرس 
 
 
علمی نظارتی 
تدریس 
مدرسه عالی امام خمینی (ره) 
مدرس 
 
 
---